Hej

Waran-analys

Jag tycker...

WARAN

- projektet

Kommentarer om hemsidan och dess egenskaper:

Namn:

Telefon:

epost:

Operativsystem:

Webbläsare:

Kommentar:

Projektet erbjuder Dig en möjlighet att
lagra och analysera dina mätningar:

Mer info...

Hippokrates...

Kollade webbläsare

Föreningen Industriell statistik...

Svenska förbundet för Kvalitet (SFK)...

Om WARAN-projektet...

Vem kan vara med...

Provkörning...

Arbetssätt och användning...

Kommande förändringar...

Vad är WARAN...

Föreningens syfte är att...


• verka för en spridning av statistiska metoders betydelse inom industrin

• utgöra ett forum för diskussioner inom föreningens verksamhetsområde

• stimulera ett utbyte av yrkeskunskaper mellan föreningens medlemmar

• främja forskning och utbildning inom föreningens verksamhetsområde


Mer information på föreningens hemsida: www.indstat.se

••••

SFK...


"Vi är en ideell organisation som erbjuder våra medlemmar att ingå i ett nätverk bestående av personer som arbetar inom området kvalitets- och verksamhetsutveckling - ett brett område som omfattar ledarskap, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi är närmare 1 200 medlemmar - både företag/organisationer och enskilda personer. För dig som är aktiv i ditt nätverkande väntar många givande möten med kollegor från många olika branscher.

Att vara medlem i SFK innebär ett lyft för dig personligen."

Mer information på förbundets hemsida: www.sfk.se

••••

Allmänt

Waran-projektet har initierats för att följa upp och analysera variationer i blodets koaguleringsförmåga hos individer som medicinerar med Waran. Projektet introducerar ett säkrare sätt att bevaka variationer och underlätta Waran-doseringen som behöver anpassas till de naturliga variationerna i blodkoaguleringsförmåga.

Syfte

Syftet är att grafiskt visa nuvarande Waran-nivå och den senaste förändringen för att kunna göra en analys av nivåns stabilitet. Diagrammet erbjuder också en möjlighet till att larma och reagera i tid på oönskade avvikelser från det rekommenderade värdet.

Vem ligger bakom projektet?

Projektet har initierats av personer inom Föreningen industriell statistik med egen erfarenhet av Waran-behandling samt med statistisk kunskap. Det finns inga kommersiella intressen i projektet.

••••

Deltagare och intressenter

Alla som medicinerar med Waran samt läkare och vårdpersonal som doserar och ändrar på warandosering.

Vad behövs?

Man behöver en dator med nätanslutning och en modern webbläsare som kan hantera grafer.
Programmet har inte anpassats till läsplattor eller telefoner.

Var lagras data?

Alla data lagras i en databas som administreras av Föreningen industriell statistik.

••••

Färdiga data

Det finns data lagrad för en fiktiv person som heter Nils Nilsson, personnummer 480201-3162 och med lösenord Test.

Dessa uppgifter kan användas för att t.ex. titta på en graf, mata in nya uppgifter, ta bort felaktiga värden, etc. Mer info finns under knapparna överst på hemsidan.

••••

Inmatning av data

Mätresultat erhålles med en viss regelbundenhet t.ex. per vecka. Tanken är då att personen matar in resultatet via knappen [Mata in värden].

Skapa diagram

Man kan när som helst skapa ett diagram över lagrade data med hjälp av knappen [Göra analys]. Om man varit utloggad från sidan måste man logga in på sidan igen för att kunna skapa ett diagram. Inloggning sker med knappen [Logga in].

Avregistrering

Man kan när som helst avsluta sin medverkan i projektet. Detta sker med knappen [Administrera] och då försvinner alla inloggningsuppgifter och data.

Ingen annan hantering av data

Det sker ingen annan hantering av lagrad data.

••••

Förbättringar

Denna första version av programmet gör endast ett diagram över inmatade data. Tanken är att kunna introducera lite mer stödjande analys.

••••

Waran – ett blodförtunnande medel

Waran - Warfarin är ett ämne som förhindrar blodkoagulering och är det dominerande blodförtunnande läkemedlet bland patienter med förmaksflimmer.
Waranbehandling kräver noggrann inställning och täta kontroller med betydande kostnader och behov av resurser i vården.

Krav

Waranbehandling kräver noggrann dosering för att sänka risken för stroke utan att kraftigt höja risken för blödningar. För hög dos medför risk för allvarliga komplikationer i form av blödningar och vid alltför låg dos skyddar behandlingen inte mot blodproppar.

Biverkningar

Medicinering med Waran har en lång tradition i Sverige men toppar år efter år läkemedelsverkets lista över inrapporterade allvarliga biverkningar i Sverige och även i övriga länder där det används.

••••

Enligt Socialstyrelsens skattning dör ca 200 personer årligen i Sverige på grund av en över- eller underdosering av Waran, en känd medicin som ska förtunna blodet. Ca 3-4% av befolkning och speciellt äldre, använder Waran dagligen på grund av kärl- och hjärtsjukdomar.

Waran ska minska risken för blodpropp men kan öka risken för blödning om waran-nivå inte kan hållas stabil. Värdet på Warannivån, Pk (INR), varierar på grund av flera orsaker som t.ex. mat, infektion, motion. Det är därför viktig att man reagerar bara på en relevant förändring av nivån och inte låter sig styras av slumpen.

Waran-metabolik är unik för varje patient och olika patienter reagerar olika. Det vanliga arbetssättet är att titta på nivåns avvikelser och försöka motverka dessa med ändringar av medicinmängden men det inte ovanligt att man då i stället ökar variationen.

Resultaten blir att patienten blir under- eller övermedicinerad, vilket ökar risker för propp eller blödning. Därför krävs det omfattande och regelbundna provtagningar.

Ökad patientsäkerhet. Denna webbsida erbjuder en kostnadsfri möjlighet till uppföljning och styrning av individuella Waran-nivåer och genom detta bidra till säkrare dosering. Detta sparar vården betydande kostnader och öka patientsäkerheten.


Lite historia
1924 skrev veterinären, Frank W. Schofield om en s.k. “sötklöversjukdom” hos kor som plötsligt förblödde till döds ute på grönbetet. Orsaken misstänktes vara kumarin, en väldoftande substans som ger hö dess fina doft men samtidigt förlänger blödningstiden hos djur.
Substansen förekommer naturligt i bl. a. kvanne, måror, sötväpplingar, myskmadra och flera gräs- och klöverarter.

Jordbruksprofessor Karl-Paul Link tog upp frågan ett decennium senare när han hade problemet med gnagare. Det var då han kom på idén att använda kumarin för att döda råttor genom att låta dem förblöda. 1947 utvecklade och patenterade han Warfarin – ett effektiv råttgift. Själva namnet Warfarin härstammar från akronym för Wisconsin Alumni Research Foundation, som finansierade hans arbete.

••••

Hippokrates - läkekonstens fader föddes på ön Kos år 460 f.Kr. På ön finns ett träd, Hippokrates Platamos, som av många uppfattas vara Europas äldsta träd och man tror att Hippokrates satt under grenarna och undervisade sina elever.
Egentligen vet vi inte så mycket om honom förutom att han tvingades i exil som ung och att han var en exceptionell bra läkare. I Thessaliens huvudstad, Larisa står ett monument till hans ära. Han dog där år 377 f.Kr.
Hippokrates lämnade efter sig en skriftsamling, "de hippokratiska skrifterna", en samling medicinska avhandlingar. Det är uppenbart att alla dessa inte är skrivna av Hippokrates själv. Den röda tråden i dessa skrifter är att medicinen bör stödja sig på iakttagelser, erfarenhet och kritiskt omdöme - och inte på religion, spekulation och magi.
En revolutionerande aspekt som uppfanns av Hippokrates var idén om renlighet. När pesten bröt ut rekommenderade han att folk brände sina kläder och kokade vattnet innan de drack det. Det skulle ta 2000 år innan detta återupptäcktes.

Läkarens tystnadsplikt Hippokrates introducerade också den tystnadsplikt som alla läkare tillämpar idag och hans viktigaste litterära verk är den Hippokratiska eden. Det är denna ed som gör att Hippokrates framstår som en "läkekonstens fader" för alla efterkommande generationer av läkare. Några av de principer som fastslås i denna ed är aktuella ännu i dag.
Eden, som svärs fortfarande av nya läkare i många delar av världen, är grunden för Världshälsoorganisationens (WHO) etik.

••••